01

O mnie

Dr hab. Marcin Geryk, prof. WSZ – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Stopień uzyskał w 2012 roku w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995), od 2006 r. doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Od początku związany z rynkiem edukacyjnym w Polsce. Założyciel i kanclerz dwóch wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku i Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Od 2017 profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Operacyjnego i Marketingu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pasjonat podróży i egzotycznych miejsc, świadomy propagator sportu i zdrowego żywienia, fan nurkowania
i jazdy na nartach. Ojciec trzech córek, które stara się wspierać w ich różnorodnych pasjach.

Działalność naukowa

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje równocześnie na rynku szkolnictwa wyższego i społecznej odpowiedzialności.

    Ponieważ nauki społeczne nie rządzą się prawami matematycznymi suma tych dwóch pól zainteresowań daje różnorodne tematy badawcze.

Wśród zainteresowań Marcina Geryka można wyróżnić trzy główne obszary:

-rolę uczelni w nowoczesnym społeczeństwie;

-społeczną odpowiedzialność uczelni;

-strategie zarządzania uczelnią.

W swoim dorobku ma publikacje m.in. na temat:

-strategicznego zarządzania uczelnią;

-roli interesariuszy w szkolnictwie;

-komunikacji w zarządzaniu uczelnią;

-otoczenia uczelni;

-kapitału intelektualnego uczelni.

Od 2015 r. Marcin Geryk realizuje projekt badawczy, finansowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku, pt. „ Ginący sektor. Uczelnie niepubliczne w Polsce”, mający na celu uchwycenie zmian zachodzących w sektorze uczelni niepublicznych w latach 2010-2015.

W latach 2007-2010 był kierownikiem projektu badawczego pt. „Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji interesariuszy”, finansowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku, którego celem było zbadanie pozycji i roli społecznej odpowiedzialności w procesie zarządzania uczelnią.

W latach 1999-2004 badał zjawiska i procesy zachodzące w sektorze niepublicznego szkolnictwa wyższego. Przeanalizowaniu uległy finanse uczelni, w tym przychody, koszty, wynik finansowy oraz jednostkowy koszt kształcenia. Dodatkowo przeprowadzono badania ankietowe na próbie 100 przedstawicieli władz uczelni niepublicznych (z 304 istniejących wówczas).

 

Działalność dydaktyczna

Od 2017 profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Operacyjnego i Marketingu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydarzenia

Prof. Marcin Geryk podczas zjazdu inauguracyjnego Inaugural Meeting of PRME Central and East European Chapter w Rydze (18-19.04.2016 r.) wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania w Gdańsku został sygnatariuszem aktu założycielskiego grupy roboczej PRME dla regionu Centralnej i Wschodniej Europy. PRME jest ogólnoświatową inicjatywą promującą odpowiedzialną edukację menedżerską.

W dniach 20-22.04.2016 r. brał również udział w corocznej konferencji BMDA w Mińsku (The 14th Annual BMDA Conference), gdzie zaprezentował wyniki swoich badań.

02

Funkcje

03

Blog

04

Profil

Nagrody
President's Medal Award
(2010; IIAS)
“Excellence in Education”
(2010; IIAS)
European Entrepreneurial Award
(2006; IIAS)
The Fellow of the IIAS Award
(2005; IIAS)
Leadership in Management Award
(2004; IIAS)
Członkostwo
European Foundation for Management Development (EFMD) Brussels, Belgium
.
Baltic Management Development Association (BMDA) Kaunas, Lithuania
.
Central and East European Management Development Association (CEEMAN) Bled, Slovenia
.
Principles for Responsible Management Education (PRME),
.
The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics (IIAS), Canada
.
European Academy of Management (EURAM), Brussels, Belgium
.
Języki
Angielski 100%
Niemiecki 48%
05

Publikacje

University Leaders Responsibilities in Carrying New Programs into Practice [W:]

Advances in Human Factors, Business Mamagement and Leadership, ed. Kantola J. I., Barath T, Nazir S., Springer, Switzerland 2018, pp. 341-348

Zobacz Publikacje

University Leaders Responsibilities in Carrying New Programs into Practice [W:]
workflowline
Universities of the Future: Universities in Transition Under the Influence of Stakeholders’ Changing Requirements [W:]
Universities of the Future: Universities in Transition Under the Influence of Stakeholders’ Changing Requirements [W:]

Advances in Human Factors, Business Mamagement and Leadership, ed. Kantola J. I., Barath T, Nazir S., Springer, Switzerland 2018, pp. 116-124 

Zobacz Publikacje

workflowline
Global Challenges for the Universities and Managers of the Higher Education Sector [W:]

Advances in Human Factors, Business, Management, Training and Education, ed. Kantola J.I, et al., Springer, Switzerland 2017, pp. 455-464

Zobacz Publikacje

Global Challenges for the Universities and Managers of the Higher Education Sector [W:]
workflowline
The Social Responsibility of the University
The Social Responsibility of the University
workflowline
The new system of financing science Horizon 2020 as a development opportunity for European and Polish science

Społeczeństwo i Ekonomia – Society and Economics, 1 (5), 2016, pp. 108-117

Zobacz Publikacje

The new system of financing science Horizon 2020 as a development opportunity for European and Polish science
workflowline
Influence of EU Funds on the Dynamics of a University Development
Influence of EU Funds on the Dynamics of a University Development

International Journal IIAS-Transactions on Systems Research and Cybernetics, Vol. XVI, No. 1. 2016, pp. 45-50

workflowline
Rola przywódcy a skuteczne zarządzanie organizacją w zmiennym otoczeniu [W:]

Współczesna problematyka wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych, red. M. Geryk, A. Pławska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk 2016, 95-105

Zobacz Publikacje

Rola przywódcy a skuteczne zarządzanie organizacją w zmiennym otoczeniu [W:]
workflowline
Zmiany w systemie szkolnictwa wyższego oraz ich wpływ na zarządzanie uczelniami w Polsce. Bilans 25-lecia [W:]
Zmiany w systemie szkolnictwa wyższego oraz ich wpływ na zarządzanie uczelniami w Polsce. Bilans 25-lecia [W:]

25 lat samorządności w Polsce – bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarcze, red. S.  H. Zaręba, P. Komorowski, M. Zarzecki, Kontrast, Warszawa 2016, s. 205-224

workflowline
Uczelnia jako organizacja inteligenta [W:]

Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, red. C. Suszyński, G. Lesniak-Łebkowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016, s. 319-332

Uczelnia jako organizacja inteligenta [W:]
workflowline
Metody i sposoby pozyskiwania kapitału przez instytucje szkolnictwa wyższego [W:]
Metody i sposoby pozyskiwania kapitału przez instytucje szkolnictwa wyższego [W:]

Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach, red. A. Karmańska, J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016, s. 317-329

workflowline
Rola kapitału społecznego i jego wpływ na rozwój organizacji [W:]

Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu. Aspekty teoretyczne  aplikacyjne, red. J. Ejdys, TNOiK, Toruń 2016, s. 115-128.

Rola kapitału społecznego i jego wpływ na rozwój organizacji [W:]
workflowline
Zmiany funkcjonowania uczelni w polskim systemie szkolnictwa wyższego, czyli interesariusze mają głos
Zmiany funkcjonowania uczelni w polskim systemie szkolnictwa wyższego, czyli interesariusze mają głos

Przedsiębiorczość i Zarządzanie. T. XVII, z. 4, cz. I, Między teorią i praktyką zarządzania. Dokonania, dylematy, inspiracje, red. J. Lichtarski, Łódź – Warszawa 2016, s. 47-58.

Zobacz Publikacje

workflowline
Otoczenie uczelni źródłem jej wsparcia czy przestrzenią potencjalnych zagrożeń

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42 (4) 2015, s. 35-45

Zobacz Publikacje

Otoczenie uczelni źródłem jej wsparcia czy przestrzenią potencjalnych zagrożeń
workflowline
Rola innowacji i nowoczesnych technologii w procesie zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego
Rola innowacji i nowoczesnych technologii w procesie zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XVI, z. 11, cz. II, Zarządzanie nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacji, red. J. D. Antoszkiewicz, E. Gołębiowska, Łódź- Warszawa 2015, s. 65-76

Zobacz Publikacje

workflowline
Problematyka społecznej odpowiedzialności w kształceniu ekonomistów. Szanse i wyzwania dla środowiska akademickiego [W:]

Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu, red. A. Pollok, PTE, Warszawa 2015, s. 135-146

Zobacz Publikacje

Problematyka społecznej odpowiedzialności w kształceniu ekonomistów. Szanse i wyzwania dla środowiska akademickiego [W:]
workflowline
Managing change in higher education in the face of legal changes and demographic turbulence [W:]
Managing change in higher education in the face of legal changes and demographic turbulence [W:]

Processes and project management, ed. M. Wirkus, Wydaw. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015, s. 95-103

 

workflowline
Wpływ mediów na postawy etyczne w środowisku akademickim

Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2, 2014, s. 46-55

Zobacz Publikacje

Wpływ mediów na postawy etyczne w środowisku akademickim
workflowline
Rola skutecznej komunikacji z interesariuszami jako narzędzie kształtowania polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni
Rola skutecznej komunikacji z interesariuszami jako narzędzie kształtowania polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni

Społeczna odpowiedzialność organizacji. Diagnoza i doskonalenie. Red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 338, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrcoławiu, Wrocław 2014, s. 40-50.

workflowline
Jakość w szkolnictwie wyższym [w:]
Jakość w szkolnictwie wyższym [w:]

Innowacyjne i jakościowe aspekty w zarządzaniu operacyjnym, red. A.M. Lis, G. Zieliński, Wydaw. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014, s. 83-91.

workflowline
Kapitał intelektualny uczelni i jego wpływ na rozwój regionu [w:]

Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, red. J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L.A. Voronina, TNOiK, Lublin – Toruń 2014, s. 63-73.

Kapitał intelektualny uczelni i jego wpływ na rozwój regionu [w:]
workflowline
Uczelnia jako kreator struktur wirtualno-sieciowych [w:]
Uczelnia jako kreator struktur wirtualno-sieciowych [w:]

Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie środkowej i wschodniej, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 395-405.

workflowline
Granice ekspansji uczelni. Wielosektorowa współpraca modelem przyszłości?, [w:]

Granice zarządzania, red. M. Romanowska, J. Cygler, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, s. 343-353.
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/Cygler-Granice-srodki.pdf

Granice ekspansji uczelni. Wielosektorowa współpraca modelem przyszłości?, [w:]
workflowline
Stan finansów polskich uczelni w obliczu zmian demograficznych  i wyzwań projakościowych, [w:]
Stan finansów polskich uczelni w obliczu zmian demograficznych i wyzwań projakościowych, [w:]

Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożadane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, s.  431 – 440.

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IF/publikacje/Documents/Ostaszewski%20-%20Rozwoj%20140505.pdf

workflowline
The Idea of Social Responsibility of a University, [W:]

Human Factors of a Global Society: A System of Systems Perspective, ed. Marek T. et al., CRC Press, USA 2014, s. 699 – 706.

The Idea of Social Responsibility of a University, [W:]
workflowline
The effect of changeable stakeholder expectations and the transformations of the global economy on the global market of higher education
The effect of changeable stakeholder expectations and the transformations of the global economy on the global market of higher education

International Journal IIAS-Transactions in Systems Research and Cybernetics, Vol. XIII, No.2, 2013, pp.15 – 24.

workflowline
Złożoność procesów zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego i ich wpływ na kształtowanie wartości uczelni jako jednej z miar efektywności zarządzania

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. T. 1, Zeszyty Naukowe nr 786, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 64, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 127-134.

http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-127.pdf

Złożoność procesów zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego i ich wpływ na kształtowanie wartości uczelni jako jednej z miar efektywności zarządzania
workflowline
Przywództwo na trudne czasy, czyli rzecz o odpowiedzialnych menedżerach uczelni,  [w:]
Przywództwo na trudne czasy, czyli rzecz o odpowiedzialnych menedżerach uczelni, [w:]

Zarządzanie szkołą wyższą, red. M. Boguszewicz-Kreft, M. Rozkwitalska, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 24/2013, s. 41-49.

workflowline
Zmiany w zakresie zarządzania uczelniami w obliczu istotnych przeobrażeń systemu szkolnictwa wyższego oraz otoczenia uczelni, [w:]

Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia, red. M. Boguszewicz-Kreft, M. Rozkwitalska, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 22/2013, s. 95-110.

Zmiany w zakresie zarządzania uczelniami w obliczu istotnych przeobrażeń systemu szkolnictwa wyższego oraz otoczenia uczelni,  [w:]
workflowline
Identyfikacja społecznej misji uczelni, [w:]
Identyfikacja społecznej misji uczelni, [w:]

Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, red. J. Woźnicki, Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa 2013, s. 74-81.

workflowline
System szkolnictwa wyższego w Polsce i jego reakcja na zmiany demograficzne i zjawiska kryzysowe w gospodarce światowej, [w:]

Teorie kryzysu, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 144-150.

System szkolnictwa wyższego w Polsce i jego reakcja na zmiany demograficzne i zjawiska kryzysowe w gospodarce światowej, [w:]
workflowline
Etyczne wyzwania w naukach o zdrowiu. O odpowiedzialności społecznej uczelni i absolwentów kierunków fizjoterapia i kosmetologia, [w:]
Etyczne wyzwania w naukach o zdrowiu. O odpowiedzialności społecznej uczelni i absolwentów kierunków fizjoterapia i kosmetologia, [w:]

Miejsce nauk o zdrowiu we współczesnym świecie. Aspekt terapeutyczny, pielęgnacyjny i organizacyjno-prawny, red. M. Geryk, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania, Gdańsk-Warszawa 2013, s. 315-322.

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6801/Etyczne_wyzwania_w_naukach_o_zdrowiu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

workflowline
Tworzenie kapitału intelektualnego jako jedna z funkcji społecznie odpowiedzialnej uczelni, [w:]

Kapitał intelektualny w szkołach wyższych, red. A. Kantorowicz, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2012, s. 151-159.

Tworzenie kapitału intelektualnego jako jedna z funkcji społecznie odpowiedzialnej uczelni, [w:]
workflowline
O etyce środowiska akademickiego. Implikacje praktyczne a oczekiwania interesariuszy, [w:]
O etyce środowiska akademickiego. Implikacje praktyczne a oczekiwania interesariuszy, [w:]

Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 373-380.

workflowline
Wpływ orientacji uczelni w kierunku społecznej odpowiedzialności na stan finansów instytucji szkolnictwa wyższego
Wpływ orientacji uczelni w kierunku społecznej odpowiedzialności na stan finansów instytucji szkolnictwa wyższego
workflowline
O znaczeniu zasad społecznej odpowiedzialności i możliwych korzyściach z ich wdrożenia
O znaczeniu zasad społecznej odpowiedzialności i możliwych korzyściach z ich wdrożenia

Management, nr 1, 2012,  s. 685-693.

workflowline
Społeczna odpowiedzialność uczelni

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012

Społeczna odpowiedzialność uczelni
workflowline
Social responsibility of the university as perceived by its stakeholders. Research report
Social responsibility of the university as perceived by its stakeholders. Research report

Publishing Warsaw School of Economics, Warsaw 2011.

workflowline
Influence of Strategic Focus and Social Responsibility of Institutions of Higher Education on Their Financial Situation and Future Evolution

International Journal IIAS – Transactions on Systems Research and Cybernetics, International Journal of The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, Vol. XI, No. 2, 2011, pp. 9-16.

Influence of Strategic Focus and Social Responsibility of Institutions of Higher Education on Their Financial Situation and Future Evolution
workflowline
Social Responsibility Of Higher Education Institution As   Manifestation Of Positive Organizational Scholarship
Social Responsibility Of Higher Education Institution As Manifestation Of Positive Organizational Scholarship

Journal of 
Positive Management, Vol. 2, No. 1, 2011, pp. 15-24.

http://apcz.pl/czasopisma/index.php/JPM/article/view/JPM.2011.002/680

workflowline
Uczelnie niepubliczne – dzieci gorszego Boga?

Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2, 2011, s. 139-150.

Uczelnie niepubliczne – dzieci gorszego Boga?
workflowline
Analiza wpływu kryzysu finansowego na system szkolnictwa wyższego. Perspektywa krajowa i zagraniczna
Analiza wpływu kryzysu finansowego na system szkolnictwa wyższego. Perspektywa krajowa i zagraniczna

Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 109, red. Krystyna Kawerska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011, s. 61-76.

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/Studia%20z.109-SGH.pdf

workflowline
Marketing a rozwój niepublicznych uczelni w kontekście społecznej odpowiedzialności, [w:]

Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, red. G. Nowaczyk, D. Sobolewski, Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2011, s. 67-87.

Marketing a rozwój niepublicznych uczelni w kontekście społecznej odpowiedzialności, [w:]
workflowline
Powstanie, rozwój, dojrzałość i (społeczna) odpowiedzialność, czyli o przełomie w polskim systemie szkolnictwa wyższego, [w:]
Powstanie, rozwój, dojrzałość i (społeczna) odpowiedzialność, czyli o przełomie w polskim systemie szkolnictwa wyższego, [w:]

Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, T. 1, red. Nauk. Zbigniew Dworzecki, Bogdan Nogalski, Dom Organizatora, Toruń 2011, s. 353-371.

workflowline
Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.

Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań
workflowline
The Concept of Social Responsibility of a University
The Concept of Social Responsibility of a University

IIAS – Transactions on Systems Research and Cybernetics, International Journal of The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, Vol. X, No. 2, 2010, pp. 31-42.

workflowline
Strategie społecznej odpowiedzialności

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6, 2010, s. 3-11.

Strategie społecznej odpowiedzialności
workflowline
Realizacja idei społecznej odpowiedzialności uczelni w marketingu komunikacyjnym
Realizacja idei społecznej odpowiedzialności uczelni w marketingu komunikacyjnym
workflowline
Tworzenie strategii rozwoju uczelni przez pryzmat innowacji i społecznej odpowiedzialności instytucji edukacyjnych szkolnictwa wyższego

Koszt kapitału i źródła finansowania przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe nr 636, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 287-304.

Tworzenie strategii rozwoju uczelni przez pryzmat innowacji i społecznej odpowiedzialności instytucji edukacyjnych szkolnictwa wyższego
workflowline
Kapitał intelektualny uczelni źródłem jej przewagi konkurencyjnej
Kapitał intelektualny uczelni źródłem jej przewagi konkurencyjnej

Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 99, red. Krystyna Kawerska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010, s. 46-54.

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/z.%2099.pdf

workflowline
Koncepcja zarządzania uczelnią w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności, [w:]

Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie – kultura – organizacji, red. nauk. Janina Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010, s. 480-491.

Koncepcja zarządzania uczelnią w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności, [w:]
workflowline
Czy po kryzysie subprime uczelnie mogą być społecznie odpowiedzialne? [w:]
Czy po kryzysie subprime uczelnie mogą być społecznie odpowiedzialne? [w:]

Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, red. nauk. Janusz Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010

workflowline
Społeczna odpowiedzialność uczelni niezbędnym czynnikiem jej rozwoju, [w:]

Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, red. nauk. M. Geryk, Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, Gdańsk 2010

https://depot.ceon.pl/xmlui/bitstream/handle/123456789/6800/Spoleczna_odpowiedzialnosc_uczelni_niezbednym_czynnikiem_jej_rozwoju.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Społeczna odpowiedzialność uczelni niezbędnym czynnikiem jej rozwoju, [w:]
workflowline
Czy absolwenci znajdują pracę? Społecznie odpowiedzialna uczelnia jako ważne ogniwo gospodarki rynkowej, [w:]
Czy absolwenci znajdują pracę? Społecznie odpowiedzialna uczelnia jako ważne ogniwo gospodarki rynkowej, [w:]

Jakość kształcenia ekonomicznego, red. nauk. Marek Rocki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 60-75.

workflowline
Społecznie odpowiedzialny absolwent – wyzwanie nowoczesnej uczelni [w:]

Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego, red. nauk. J. Dietl i Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2009, s. 169-176.

Społecznie odpowiedzialny absolwent – wyzwanie nowoczesnej uczelni [w:]
workflowline
Wpływ zarządzania niematerialnymi składnikami aktywów na wynik finansowy uczelni, [w:]
Wpływ zarządzania niematerialnymi składnikami aktywów na wynik finansowy uczelni, [w:]

Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, red. nauk. Janusz Ostaszewski, Oficyna Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009, s. 77-87.

workflowline
Zastosowanie zasad społecznej odpowiedzialności uczelni jako metoda kształtowania wizerunku, [w:]

Strategia zarządzania uczelnią niepubliczną w kontekście społecznej odpowiedzialności, red. nauk. M. Geryk, Wyższa Szkoła Zarządzania / Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania, Gdańsk – Warszawa 2009, s. 9-18.

http://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6797/zastosowanie_zasad_spolecznej_odpowiedzialnosci_uczelni_jako_metoda_ksztaltowania_wizerunku.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Zastosowanie zasad społecznej odpowiedzialności uczelni jako metoda kształtowania wizerunku, [w:]
workflowline
Odpowiedzialność społeczna uczelni a problematyka jakości kształcenia, [w:]
Odpowiedzialność społeczna uczelni a problematyka jakości kształcenia, [w:]

Strategia zarządzania uczelnią niepubliczną w kontekście społecznej odpowiedzialności, red. nauk. M. Geryk, Wyższa Szkoła Zarządzania / Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania, Gdańsk – Warszawa 2009, s. 73-79.

https://depot.ceon.pl/xmlui/bitstream/handle/123456789/6798/Odpowiedzialnosc_spoleczna_uczelni_a_problematyka_jakosci_ksztalcenia.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

workflowline
Historical View of Corporate Social Responsibility

Acta Systemica, International Journal of The International Institute for Advances Studies in Systems Research and Cybernetics, Vol. IX, No. 1, 2009, pp. 13-18.

Historical View of Corporate Social Responsibility
workflowline
Social Responsibility of Universities in the Globalised World
Social Responsibility of Universities in the Globalised World

Acta Systemica, International Journal of The International Institute for Advances Studies in Systems Research and Cybernetics, Vol. IX, No. 1, 2009, pp. 55-60.

workflowline
Social Responsibility of Higher Education Institutions Understood by Its Stakeholders

IIAS – Transactions on Systems Research and Cybernetics, International Journal of The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, Vol. IX, No. 1, 2009, pp. 43-48.

Social Responsibility of Higher Education Institutions Understood by Its Stakeholders
workflowline
A Non-Public University as an Enterprise
A Non-Public University as an Enterprise

IIAS – Transactions on Systems Research and Cybernetics, International Journal of The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, Vol.. IX, No. 1, 2009, pp. 49-53.

workflowline
Wpływ działalności uczelni na kształtowanie społecznie odpowiedzialnych postaw wśród absolwentów, [w:]

Studia ekonomiczne – czy tylko wiedza i umiejętności? red. nauk. J. Dietl i Z. Sapijaszka, Wydaw. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2008, s. 81-87.

http://fep.lodz.pl/images/documents/materialy_konferencyjne_2007.pdf

Wpływ działalności uczelni na kształtowanie społecznie odpowiedzialnych postaw wśród absolwentów, [w:]
workflowline
Rozwój biblioteki jako element strategii rozwoju w kontekście społecznej odpowiedzialności uczelni, [w:]
Rozwój biblioteki jako element strategii rozwoju w kontekście społecznej odpowiedzialności uczelni, [w:]

Partnerzy bibliotek. Model komunikacji z otoczeniem, red. nauk. Izabela Jurczak i Elżbieta Okularczyk, Firma Księgarska Wiesława Juszczaka, Łódź 2008, s. 127-138.

workflowline
Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na strategie zarządzania uczelniami, [w:]

Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia, red. nauk. Janusz Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 377-385.

Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na strategie zarządzania uczelniami, [w:]
workflowline
The procedure for Founding a Non-public University, [w:]
The procedure for Founding a Non-public University, [w:]

Advances in Education, Vol VIII, edited by George E. Lasker, 2008, p. 27-31.

workflowline
Conditions of Development of Non-public Univerities as an Important Branch of National Economy. Standards of Education, [w:]

Advances in Education, Vol VIII, edited by George E. Lasker, 2008, p. 45-49.

Conditions of Development of Non-public Univerities as an Important Branch of National Economy. Standards of Education, [w:]
workflowline
Społecznie odpowiedzialna uczelnia jako stymulator działań proinnowacyjnych w środowisku lokalnym, [w:]
Społecznie odpowiedzialna uczelnia jako stymulator działań proinnowacyjnych w środowisku lokalnym, [w:]

Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedz, red. nauk. Ewa Bojar, Jan Stachowicz, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008, s. 295 – 305.

workflowline
Społeczna odpowiedzialność uczelni w opinii jej interesariuszy

Współczesne Zarządzanie, nr 3, 2008, s. 85-92.

Społeczna odpowiedzialność uczelni w opinii jej interesariuszy
workflowline
Wprowadzenie do systemu studiów wyższych w Polsce, [w:]
Wprowadzenie do systemu studiów wyższych w Polsce, [w:]

Umiejętność studiowania, red. nauk. Marcin Geryk i Krzysztof Wierzbicki, Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku i Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, Gdańsk – Warszawa 2008.

workflowline
Rynek uczelni niepublicznych w Polsce

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.

Rynek uczelni niepublicznych w Polsce
workflowline
Zwolnienia podatkowe jako czynnik stymulujący społeczną rolę uczelni, [w:]
Zwolnienia podatkowe jako czynnik stymulujący społeczną rolę uczelni, [w:]

O nowy ład podatkowy w Polsce, red. nauk. Janusz Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, s. 317-322

workflowline
Społeczna odpowiedzialność uczelni

Współczesne Zarządzanie, nr  4, 2007, s. 136-143.

Społeczna odpowiedzialność uczelni
workflowline
Czy uczelnia może być społecznie odpowiedzialna? [w:]
Czy uczelnia może być społecznie odpowiedzialna? [w:]

Społeczna odpowiedzialność w biznesie, red. nauk. Matylda Bojar, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007, s. 187-192.

workflowline
Wprowadzenie do systemu szkolnictwa wyższego w Polsce

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania nr 2, red. W. Adamkiewicz, J.  Kaczmarek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Gdańsk 2006, s. 77-86.

https://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6796/Wprowadzenie_do_systemu_szkolnictwa_wyzszego_w_Polsce.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Wprowadzenie do systemu szkolnictwa wyższego w Polsce
06

Kontakt

48 58 769 08 65

Wyższa Szkoła Zarządzania

ul. Pelplińska 7
80-335, Gdańsk

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18
02-366, Warszawa
Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Temat
Treść wiadomości

© 2015 website style